www.pidilidi.sk www.pidilidi.sk
Potrebujete pomôcť? +420 725 518 759 (Po-Pi: 8-15)
0 Váš košík 0.00 €

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

 

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Nelun sro, IČO 27711242 sa sídlom Za Humny 3301, 69701 Kyjov (ďalej len: "správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú info@pidilidi.cz.
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.

Zákonný dôvod spracovanie osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ďalej len "Plnenie zmluvy"),
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ďalej len "Oprávnený záujem"),
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len "Súhlas").

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

III.

Účel spracovania, kategórie, zdroje a príjemcovia osobných údajov

Zákonný dôvod

Účel Údaje Zdroj údajov Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia)
plnenie zmluvy Vybavenie objednávky a odpoveď na dopyt zaslanú cez kontaktný formulár Osobné údaje klientov (kontaktné údaje, niekedy dátumu narodenia) E-mailová komunikácia, kontaktný formulár Subdodávatelia, mailingové služby, cloudové úložisko, tlačené dokumenty
oprávnený záujem Poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) Kontaktné údaje klientov Informácie z objednávok Mailingové služby, cloudové úložisko, subdodávatelia
Súhlas Marketing a propagacia webu E-maily, mená potenciálnych zákazníkov, IP adresy a ďalšie technické identifkátory Formulár pre newsletter Webhostingová spoločnosť a služby pre rozosielanie e-mailov

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

      2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb, úložisko dát a súborov a analytických nástrojov.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním

Ak chcete u správcu uplatniť svoje právo, ako bolo popísané vyššie, uplatnite ho písomne ​​na adresu správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

      2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä ...
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje, že jste seznámení / a s podmínky ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímají.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetových formulářů. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že jste seznámení / a s podmínky ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímají.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změní. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.